ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

Imageภาพศูนย์ขยะปรับปรุงใหม่ 1 พ.ย.54 คลิ๊กเพื่อเข้าดู 

ภาพศูนย์ขยะ วันที่ 15 พ.ย.54 คลิ๊กเพื่อเข้าดู 

Image

ศูนย์การจัดการมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล

เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

----------------------------------------------------------------

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

     จากวิกฤตปัญหาขยะของจังหวัดเชียงใหม่ และการแบ่งโซนการดำเนินงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ทำให้เกิดแรงผลักดันให้ริเริ่มการดำเนินการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงฝางขึ้น

ขั้นตอนการเสนอและจัดทำโครงการ

1. ดำเนินการออกแบบเบื้องต้นของระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

2. ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะสมบัติมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงฝาง

3. เทศบาลตำบลเวียงฝาง ดำเนินการเขียนโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

4. นำเสนอโครงการไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เพื่อเสนอขอเข้ารับการบรรจุลงในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่

5. ได้รับอนุมัติจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายในวงเงิน 214,000,000 บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) เป็นงบประมาณผูกพัน 3 ปี ปีงบประมาณ 2545-2547

Image

ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ประกอบด้วย

1. เครื่องชั่งน้ำหนักระบบคอมพิวเตอร์ 40 ตัน

2. อาคารคัดแยก โดยคนงานทำการคัดแยกขยะเป็นประเภทต่างๆ เช่น พลาสติก กระดาษ

3. เครื่องอัดขยะแรงดันสูง

4. อาคารปุ๋ยหมัก ทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ด้วยระบบเติมอากาศ

5. บ่อฝังกลบ พื้นที่ 12 ไร่ ลึก 3 เมตร ต่อ 1 ชั้น ความจุ 59,500 ลูกบาศก์เมตร กำหนดไว้ 3 ชั้น การฝังกลบคือการนำขยะที่อัดเป็นก้อนนำไปฝังกลบให้ถูกหลักสุขาภิบาล

6. บ่อบำบัดน้ำเสีย 7 บ่อ ใช้ระบบเติมอากาศ

การดำเนินการด้านมวลชน

1. จัดหาพื้นที่โครงการ เทศบาลตำบลเวียงฝาง ได้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ (ทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์บ้านเด่นหลวง) ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการ แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ เทศบาลตำบลเวียงฝาง จึงดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพิ่ม 90 ไร่ 40 ตารางวา ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณพื้นที่เดิม จึงทำให้มีพื้นที่ในการก่อสร้าง จำนวน 150 ไร่ 40 ตารางวา

2. การขออนุมัติเพื่อขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ ทุ่งเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 13 จากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงฝาง

3. เข้าไปดำเนินการไกล่เกลี่ยและสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรบริเวณทุ่งเลี้ยงสัตว์

4. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยนำคณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาล ไปศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย

5. รณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้กับเยาวชนในโรงเรียน และประชาชนในชุมชน

Image

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรประสบความสำเร็จ

1. ความผูกพันและรู้สึกเป็นเจ้าของในโครงการที่ผู้บริหารเทศบาลทำขึ้นทุกโครงการ

2. ความจริงในการแก้ปัญหาของผู้บริหาร

3. การมีส่วนร่วมและการรับทราบปัญหาของประชาชนทุกขั้นตอนการดำเนินการ

ผลที่ได้รับจากการจัดตั้งศูนย์ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

1. สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ

2. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตทั้ง 3 อำเภออย่างมีคุณภาพ

3. ลดปัญหามลพิษ อันเนื่องมาจากขยะมูลฝอย ทั้ง 3 อำเภอ

4. เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชากรในเขตทั้ง 3 อำเภอ

5. แก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ

ต้องการไฟล์นำเสนอนี้ คลิ๊กลิ้งค์นี้ https://skydrive.live.com/?cid=ad42dea482ddad41#!/view.aspx?cid=AD42DEA482DDAD41&resid=AD42DEA482DDAD41%21104

----------------------------------------------------------------

สนใจเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาศูนย์ขยะของเรา ติดต่อมาได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 0-5345-2011 ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ / นักวิชาการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849