ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 
ผู้ประกอบกิจการค้าต่อไปนี้ต้องขอใบรับอนุญาตจากเทศบาล คือ
1. ให้สถานที่ประกอบการค้าประเภทต่าง ๆ ในสถานที่เอกชน เช่น ขายอาหารเครื่องดื่ม น้ำแข็ง ของชำ
2. 
ใช้สถานที่ประกอบการค้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่น ซ่อมเครื่องยนต์สะสมน้ำมันเชื่อเพลิง เชื่อมประสานโลหะ
     
โรงแรมอาบอบนวด ฯลฯ
3. 
ใช้สถานที่แต่งผม เช่น ตัดผม 
4. 
ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
5. 
ผู้ประกอบการค้าแผงลอย
กำหนดการยื่นคำร้อง
ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะดำเนินการค้าต่อไปต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนวันสิ้นอายุของใบอนุญาตนั้น
ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้สิ้นอายุภายในกำหนด ปี
ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้สำหรับการค้าประเภทเดียว และเฉพาะสถานที่แห่งเดียว
สำหรับรายใหม่ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตก่อนเริ่มประกอบการค้า
บทกำหนดโทษ
ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับและให้ศาลมีอำนาจสั่งห้ามกระทำการค้าต่อไป
ถ้าไม่มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามเวลาที่กำหนด ต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติม ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียม
     
ใบอนุญาตที่ค้างชำระ

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849