ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ขั้นตอนการชำระภาษี

การชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี สถานที่ติดต่อ กองคลัง โทร. 053-452011 ต่อ 107
1. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบพิมพ์ เพื่อแจ้งรายการทรัพยสิน (แบบภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
2. 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาแบบฯ กำหนดประเภทของทรัพย์สิน ค่ารายปีของทรัพย์สิน , ค่าภาษีที่จะต้องเสีย แล้วแจ้งการประเมิน
3. 
เมื่อผู้รับประเมินได้รับรายการประเมิน (แบบ ภ.ร.ด.8) แล้วต้องไปชำระค่าภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมิน
การชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภายในเดือน มกราคม ของทุกปี สถานที่ติดต่อ กองคลัง โทร. 053-452011 ต่อ 107
1. เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดินและแบบที่ยื่นไว้นี้ใช้ได้ทุกปี 
    
ในรอบระยะเวลา ปี
2. 
กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่
การชำระภาษีป้าย ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี สถานที่ติดต่อ กองคลัง โทร. 053-452011 ต่อ 107
ป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการเพื่อหารายได้หรือโฆษณาสินค้าต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีหากมีการติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีแล้วหรือแก้ไขเพิ่มเติม
อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้นจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย
1. 
ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา บาท / 500 m2

2.ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20บาท / 500 m2
3. ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท / 500 m2
    - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ
    - 
ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่า อักษรต่างประเทศ
4. 
ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) ให้คิดอัตราตาม (1)(2)(3) แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
5. 
ป้ายตาม (1)(2) หรือ (3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามี อัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาทให้เสียภาษี 200 บาท
 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2