ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุข เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลเวียงฝาง

ตั้งอยู่ ณ หน้าสุสานต้นหนุน ชุมชนต้นหนุน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ให้บริการ ในวันและเวลาราชการ สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงฝางทุกท่าน

โทร 053 451 806

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ