ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 
1. ให้ผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตที่กองช่าง
2. หลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้
     - แบบแปลนก่อสร้าง ชุด
     - 
ภาพถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุาต ชุด
     - 
ภาพถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) ผู้ขออนุญาต ชุด
     - 
ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน น.ส. ถ่ายต้นฉบับจริงทุกหน้า ชุด
     - 
รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
3. กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
     - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน
     - 
ภาพถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ชุด
     - 
รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
4. กรณีตกลงก่อสร้าง / ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกันกับบุคคลอื่นมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
     - หนังสือตกลงก่อสร้าง / ดังแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกัน
     - 
ภาพถ่ายเอกสารสำเนาทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอทำความตกลง ชุด
     - 
ภาพถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ชุด
     - 
รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
     - 
ท่านสามารถก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินต่างผู้ครอบครองได้โดยไม่ได้รับการยินยิมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์
       
ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติ

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849