ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

1.สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ.2559  เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2559

2.สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2560

3.สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม  2560

4.สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม  2560

5.สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม  2560

6.สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี  พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 28  สิงหาคม  2560

สามารถติดต่อขอรับทราบข้อมูล

ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ