ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

DSC003721

ผู้อำนวยการกองคลัง(คนกลางแถวล่าง)/

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(คนที่ 2 แถวล่างจากซ้าย)/หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้(คนที่ 4 แถวบนจากซ้าย)/พนักงานเจ้าหน้าที่กองคลัง

หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานคลัง งานงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายต่างๆภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งการจัดเก็บภาษี การเร่งรัดพัฒนารายได้ ให้มีงบประมาณเพียงพอสร้างความสมดุล สามารถส่งเสริม สนับสนุนการเบิกจ่ายเงิน กิจกรรมโครงการต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน ภายในเขตเทศบาล

ประกอบด้วย 5 งาน/ฝ่าย ได้แก่

1.งานการเงินและบัญชี
มีหน้าที่

- ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

- ขออนุมัติถอนเงินต่างๆจากคลังจังหวัด

- ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันลงบัญชีเงินสดรับ

- ลงทะเบียนเงินรายรับ รับเงินรายได้ของเทศบาลเพื่อบาลเพื่อฝากธนาคารเป็นประจำทุกวัน

2.งานธุรการ
มีหน้าที่

- รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เก็บและค้นหาหนังสือ

- กรอกแบบฟอร์มและโต้ตอบหนังสืออย่างง่าย

- ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ

- พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร

- ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกรายงานต่างๆ

3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มีหน้าที่

- ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน

- ทำรายงานการจัดซื้อ จัดจ้างตามงบประมาณประจำปี

- ตรวจสอบทรัพย์ สินคงเหลือ

- คุมทะเบียนจ่ายพัสดุทุกประเภท

- คุมทะเบียนเงิน ประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันสัญญา

4.ผลประโยชน์
มีหน้าที่

- จัดเก็บภาษีต่างๆพร้อมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง

- เตรียมแบบพิมพ์

- จัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต

- รับแจ้งผลการประเมินค่าภาษี

- เก็บรักษาและนำส่งรายได้ประจำวัน

- เร่งรัดและพัฒนารายได้

5.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
มีหน้าที่

- ออกสำรวจข้อมูลพร้อมปรับปรุงข้อมูล ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้เป็นปัจจุบัน

- ปรับข้อมูลโปรแกรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- ปรับปรุงแผนที่ในงานของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินต่างๆของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนสิน

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849