ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ                 

                มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานคลัง  งานงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายต่างๆภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งการจัดเก็บภาษี การเร่งรัดพัฒนารายได้ ให้มีงบประมาณเพียงพอสร้างความสมดุล สามารถส่งเสริม สนับสนุนการเบิกจ่ายเงิน กิจกรรมโครงการต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน ภายในเขตเทศบาล

 ประกอบด้วย 5 งาน/ฝ่าย ได้แก่

1.งานการเงินและบัญชี 
มีหน้าที่

-          ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

-          ขออนุมัติถอนเงินต่างๆจากคลังจังหวัด

-          ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันลงบัญชีเงินสดรับ

-          ลงทะเบียนเงินรายรับ รับเงินรายได้ของเทศบาลเพื่อบาลเพื่อฝากธนาคารเป็นประจำทุกวัน

 2.งานธุรการ
มีหน้าที่

-          รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-          เก็บและค้นหาหนังสือ

-          กรอกแบบฟอร์มและโต้ตอบหนังสืออย่างง่าย

-          ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ

-          พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร

-          ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกรายงานต่างๆ

3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มีหน้าที่

-          ควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน

-          ทำรายงานการจัดซื้อ จัดจ้างตามงบประมาณประจำปี

-          ตรวจสอบทรัพย์  สินคงเหลือ

-          คุมทะเบียนจ่ายพัสดุทุกประเภท

-          คุมทะเบียนเงิน  ประกันสัญญา  หนังสือค้ำประกันสัญญา

4.ผลประโยชน์
มีหน้าที่

-          จัดเก็บภาษีต่างๆพร้อมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง

-          เตรียมแบบพิมพ์

-          จัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต

-          รับแจ้งผลการประเมินค่าภาษี

-          เก็บรักษาและนำส่งรายได้ประจำวัน

-          เร่งรัดและพัฒนารายได้

 5.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
มีหน้าที่

-          ออกสำรวจข้อมูลพร้อมปรับปรุงข้อมูล  ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้เป็นปัจจุบัน

-          ปรับข้อมูลโปรแกรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-          ปรับปรุงแผนที่ในงานของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-          จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินต่างๆของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนสิน

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ