ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 P1 

 

ส.ต.อ. สนิท  ผัดเวียง

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง

 

PicRongPLToy1


ภควรรณ  ธรรมชัย 
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง

หน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล                

                 สำนักปลัดเทศบาล   รับผิดชอบงานศึกษาวิเคราะห์  ทำความเห็น  เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปที่ต้องใช้ความชำนาญ  ด้วยควบคุม  ตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดวางระบบ  งานการบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ

spgroup


สำนักปลัดเทศบาล

 

Image


กัญญาภัทร อินทรสอาด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ประกอบด้วย 2 ฝ่าย 9 งาน ได้แก่ 

1.ฝ่ายอำนวยการ

 

Image

ศิวาพัชร์  รุ่งโรจน์เตโชกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  

 N 01

 นางสาวสุกัญญา  กันชัย

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 

1.1 งานการเจ้าหน้าที่ โทร 053-452011 ต่อ 112

Image


นีรนาท โยริยะ
นักทรัพยากรบุคคล

 มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
- งานบรรจุแต่ตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับ
- งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
- งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
- งานปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานบุคคล
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- งานแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือหนังสือสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่างๆ
- งานขอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
- งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน การศึกษาต่อ
- งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นการพิเศษ
- งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
- งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
- งานดำเนินการทางวินัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 053-452011 ต่อ 112

Image

 

สุจิตรา ศุภจักรวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

-งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา วางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง

-งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค

-งานวิเคราะห์ และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต

-งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครง   ของแผนพัฒนาระยะปานกลาง แผนพัฒนา 5 ปี   และแผนประจำปี

-งานวิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

-งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล   และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.3 งานประชาสัมพันธ์ โทร 053-452011 ต่อ 0

Image


สโรชินี ชื่นใจ
นักวิชาการประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

- งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล

- งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

- งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

- งานสารนิเทศ

- จัดทำเว็บไซท์ ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล

- จัดทำวารสาร รายงานกิจการ แผ่นพับ ใบปลิว

- สปอตเสียง วีดิทัศน์

- สื่อประชาสัมพันธ์ บอร์ด ป้าย

- จัดรายการวิทยุชุมชน เทศบาลพบประชาชน

- ดูแลหอกระจายข่าว 12 ชุมชน

- หอกระจายข่าวไร้สายเทศบาล

- ควบคุม และดูแลเครื่องถ่ายเอกสารเทศบาล

- งานติดต่อสอบถามสำหรับประชาชนทั่วไป

- ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สำนักงาน ใช้งาน รับสาย โอนสาย และซ่อมบำรุง

- รับแฟกซ์ ส่งแฟกซ์เอกสารราชการ

- ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลเวียงฝาง

- ห้องสมุดเทศบาล

- ทำงานนำเสนอ PowerPoint ส่งเข้าที่ประชุมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ทุกเดือน

- ประสานงานคณะทัศนศึกษา

- การจัดทำตารางศึกษาดูงานแจ้งให้แต่ละส่วนทราบ


- เป็นพิธีกรต้อนรับคณะทัศนศึกษา


- งานพิธีกรโครงการและกิจกรรมต่างๆ


- ประกาศเสียงตามสายภายในสำนักงาน


- บันทึกภาพกิจกรรมโครงการ


- เผยแพร่ข่าวตามสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชนต่างๆ


- ทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ


- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.4 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร 053-452011 ต่อ 112 

 

 

 

 

 

 

 

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ

       - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 

       - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลตำบลเวียงฝาง CCTV

       - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

       - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง

       - ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง

       - จัดทำเว็บไซท์ ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล

       - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.5 งานธุรการสำนักปลัด โทร 053-452011 ต่อ 112

 

207394

ธนากาญจน์ บุญถึง
นักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      - งานธุรการ งานสารบรรณ หนังสือราชการของงานบริหารทั่วไป                  

     - การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

       - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

       - การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

       -  การประเมินผลการควบคุมภายใน

       -  งานประกวดผลงานเทศบาล

       -  งานตามแนวพระราชดำริ

       -  งานควบคุมการใช้รถส่วนกลางของเทศบาล

       -  งานระบบกล้องวงจรปิด CCTV (กรณีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไม่อยู่ในพื้นที่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้)

       -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

2. ฝ่ายปกครอง

Image


ศิวาพัชร์  รุ่งโรจน์เตโชกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

2.1 งานทะเบียนราษฎร์ โทร 053-451 155

 Image


กิตติพงษ์ ชื่นใจ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

- งานจัดเตรียมข้อมูลราษฎร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 053-451 456

firergroup

พนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/พนักงานดับเพลิง/พนักงานวิทยุ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

- งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

- งานวิเคราะห์ และพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น         

   อุทกภัย  วาตภัย

- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับ    สาธารณภัยต่างๆ

- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.3 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โทร 053-452011 ต่อ 117

 

tkgroup

 

พนักงานเทศกิจ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะ วางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

- งานประสานงานกับจังหวัด และอำเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

- งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.4 งานนิติการ โทร 053-452011 ต่อ 112

DSCedit001

ภานุพงศ์  ยาวิราช
นิติกร

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่าง  และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

- งานจัดทำนิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

- งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์

- งานดำเนินการทางวินัย

- งานสอบสวนเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ    

- รับเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัด   ตรวจสอบติดตามผล   การชี้แจ้ง ทำความเข้าใจตรวจสอบข้อเท็จจริง  พร้อมสรุปรายงานผลการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ให้ผู้บังคับบัญชา

  ทราบ

- ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  การสอบสวนวินัย  การสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

- การตรวจพิจารณาการรายงานดำเนินการสอบสวน  รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย  และเสริมสร้าง  พัฒนาเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัย

- ตรวจสัญญา   ตรวจบันทึกการต่อท้ายสัญญา

- การตราเทศบัญญัติที่มีมิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี

- การพิจารณาร่างระเบียบ  และคำพิพากษาต่างๆที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

- ให้คำปรึกษาด้านระเบียบ  ข้อกฎมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล

- ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุด  สำนักงานอัยการจังหวัด  พนักงานสอบสวน  ในการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีอาญา คดีเพ่ง

- ประสานงานเพื่อให้สำนักงานอัยการจังหวัดแก้ต่างคดีเพ่งและคดีอาญาให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ถูกฟ้องในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่

- ติดตามภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายที่ค้างชำระ

- การผ่อนชำระค่าภาษี  การยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้ำชำระภาษี  รวมถึงการส่งเรื่อง  ผู้ค้างชำระภาษีให้สำนักงายอัยการสูงสุดกว่าต่างคดี  ดำเนินคดีล้มละลาย  และการ

  ดำเนินการบังคับคดีต่างๆให้แก่เทศบาล

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 2.5 งานธุรการ โทร 053-452011 ต่อ 112

 

 

 

 

 

วรรณภรักษ์  จันทร์อินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานสารบรรณของเทศบาล

- งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 

- งานประสานราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

- งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล

- จัดทำฎีกาเบิกเรื่องสวัสดิการให้ปลัดและรองปลัด

- งานคุมการใช้ห้องสภา

- ดูแลเรื่องอาหารว่างในการจัดการประชุมต่างๆ

- จัดทำคุมการค่าใช้จ่ายตามงบประมาณของสำนักปลัด

- ทำฎีกาที่นอกเหนือจากรายงานประจำ  เช่น  เงินอุดหนุนการจัดการบุปผาชาติ  ฎีกาซ่อมต่างๆ

- ช่วยงานบุคลากร

- งานหน้าห้องปลัด

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849