ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง 

 PicNaYokGroup2

นายกฯ 053-452011 ต่อ 113,115

รองนายกฯ ,เลขาฯ,ที่ปรึกษาฯ ต่อ 102,103

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

PicHeadOfficeGroup3

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ปลัดเทศบาลฯ  053-452011 ต่อ  104

รองปลัดเทศบาลฯ  ต่อ 108,

หัวหน้าสำนักปลัดฯ  ต่อ 118, ผอ.กองคลัง  ต่อ  120, ผอ.กองช่าง  ต่อ  111

ผอ.กองการศึกษา  ต่อ 106, ผอ.กองสาธารณสุข  ต่อ 116, ผอ.กองสวัสดิการ  ต่อ 105

 

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ