ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

techgroup

หน้าที่ความรับผิดชอบ

                มีหน้าความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ   การจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ

กองช่าง    

                 มีบุคลากรทั้งหมด  26  อัตรา     เป็นข้าราชการ  4  อัตรา    ลูกจ้างประจำ  4  อัตราพนักงานจ้าง  11  อัตรา    พนักงานจ้างเหมาบริการ  7  อัตรา  ปฏิบัติงานในกองช่าง  โดยมี  ผู้อำนวยการกองช่าง  เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย

กองช่างได้แบ่งโครงสร้างภายในการปฏิบัติงานเป็น  6  งาน  ดังนี้

1.  งานสำรวจ / ออกแบบ 

                มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                ออกแบบ  เขียนแบบ  คำนวณทางด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรมและ  มัณฑนศิลป์   งานวางโครงการ  จัดทำผัง  และควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรมและ มัณฑนศิลป์ งานตรวจสอบแบบแปลน  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียด  เพื่อคำนวณ  ออกแบบงานก่อสร้างต่างๆ  งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานจัดทำผังเมืองรวม  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะ  และที่ดินสาธารณะประโยชน์ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง  และควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม งานเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานสาธารณูปโภค 

                มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  และสิ่งติดตั้งอื่นๆ   งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไข  และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 3.  งานสวนสาธารณะ 

                มีหน้าที่เกี่ยวกับ

               งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่างๆ งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.  งานเครื่องยนต์ 

                มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                งานตรวจสอบก่อนการส่งซ่อมบำรุงยานพาหนะ  และเครื่องจักรกล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  งานไฟฟ้า  สาธารณะ 

                มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้า ในเขตเทศบาล งานสำรวจออกแบบ และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า  งานติดตั้งไฟฟ้า ในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.  งานธุรการ 

            มีหน้าที่เกี่ยวกับ

            ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ ประจำกองช่าง งานประสาน งานกับกองต่าง  ๆ  ภายในเทศบาล  และภายนอกเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2