ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

sookgroup

           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นหน่วยงานหนึ่งในระบบบริหารงานเทศบาลตำบลเวียงฝางซึ่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้แบ่งโครงสร้างภายใน  การปฏิบัติงานดังนี้

                 1. งานธุรการ

                ปฏิบัติหน้าที่  ด้านงานสารบรรณ  ที่เกี่ยวข้องกับการรับส่ง  ลงทะเบียน  แยกประเภท  และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดเก็บเอกสารทางราชการ  กรอกแบบฟอร์ม  และร่างหนังสือ  โต้ตอบง่ายๆ  ตรวจทานความถูกต้องของ  ตัวเลข  ตัวหนังสือ  พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร  ทางราชการ  สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท  และข้อมูลสารสนเทศทางสื่ออีเลค-ทรอนิค  และจัดกิจกรรม  5  ส.ทุกเดือน

                2. งานศูนย์บริการสาธารณสุข

                ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

-          การรักษาพยาบาล  ตามอำนาจหน้าที่

-          การป้องกันโรคไม่ติดต่อ  โดยการคัดกรองผู้สงสัยป่วยด้วยโรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง  โรคมะเร็ง

-          การรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุ

 

Image

                 3. งานแผนงานสาธารณสุข

                ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ   การวางแผนด้านสาธารณสุข  จัดทำแผนงานโครงสร้างสาธารณสุข  ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  ประเมินผลนิเทศ   ติดตามผลงานด้านสาธารณสุข  และการรายงานข้อมูลด้านสาธารณสุขต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน

                 4. งานส่งเสริมสุขภาพ

                ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  งานด้านสุขศึกษา  อนามัยโรงเรียน  อนามัยแม่และเด็ก  วางแผนครอบครัว  โภชนาการ  และงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ( ศสมช. )

                 5. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

                ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  การควบคุมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหาร  งานฌาปนสถาน  การควมคุมแก้ไขเหตุรำคาญ  และมลภาวะ  งานควบคุมกิจการค้าที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ  และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติตำบลเวียงฝาง

                6. งานเผยแพร่ฝึกอบรม

                ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์  การโฆษณา  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสาธารณสุข  งานด้านวิชาการ  งานจัดประชุมสัมมนา  อบนมโครงการต่างๆ  งานตรวจสอบข่าวสารให้สื่อมวนชน  และหน่อยงานต่างๆ

                 7. งานสัตวแพทย์

                ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  การควบคุมโรงฆ่าสัตว์  การฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์  ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ป้องกันโรคติดต่อเชื้อและอันตราย  หรือเหตุรำคาญจากสัตว์

                 8. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

                ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ   งานป้องกันโรคเอดส์  งานป้องกันโรคไข้เลือดออก  งานป้องกันโรคติดต่อทั่วไป  งานควบคุมแมลง  และพาหะนำโรค  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

                 9. งานรักษาความสะอาด

                ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  การบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  และการรณรงค์ให้ความรู้ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2