ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

457449

 

หน้าที่รับผิดชอบ

                กองสวัสดิการสังคม  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการพัฒนาชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  งานด้านสังคมสงเคราะห์ ให้แก่ ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  เด็ก และผู้ยากไร้ 

                ประกอบด้วย  3  งาน  คือ งานพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  งานธุรการ  

1. งานพัฒนาชุมชน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น

- การจัดตั้งกลุ่มพัฒนาชุมชน

- งามส่งเสริมกีฬาประชาชน

- งานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
- งานส่งเสริมอาชีพชุมชน

- งานแก้ไขปัญหาความยากจน

- งานวิชาการแผนงานและข้อมูล

- งานฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ เครือข่ายองค์กร

  ชุมชน

- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ประชาชนงานสังคมสงเคราะห์
- งานฌาปนกิจสงเคราะห์   รับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และออกใบสำคัญ งานทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ   งานทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ   รายงานการประชุม รายงานสมาชิกสมาคม

2. งานสังคมสงเคราะห์ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น

- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ

- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสาธารณภัย

- งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์

- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินการชีวิตในครอบครัว

- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน

- งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัดถูกทอดทิ้ง

- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา
- งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนอาหาร

   กลางวัน ทุนการศึกษาฯลฯ
- งานสงเคราะห์และสตรีที่ประสบความยากลำบากในการดำรงตน                                       

- งานส่งเสริมสวัสดิการภาพเด็กและเยาวชนได้แก่ สอดส่องดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่

   ประพฤติตนไม่สมแก่วัย การพิทักษ์สิทธิเด็ก

- งานให้คำปรึกษาแนะนำแก้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ

- งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ

- ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสังคมสงเคราะห์                              

- ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการภาพเด็กและเยาวชน

3. งานธุรการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- งานสารบรรณ

- งานธุรการ และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆสำหรับใช้ในราชการ

- งานการประชุม

- งานงบประมาณ

- งานจัดสำนักงาน

- งานประชาสัมพันธ์
- งานศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา

- จัดทำทะเบียนข้อมูล

- รวบรวมแผนงานและโครงการ

- สนับสนุนและร่วมมือปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849