ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

 

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลเวียงฝาง

 

เมืองฝางน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีเป็นสุข มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

"Fang is well-being and better place to live and visit Quality life, sustainable environment and society are our ambition"

 

ประกอบไปด้วย 7 ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

                              1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                     2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

                     3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

                     4. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจารีตประเพณี

                     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                     6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความสงบเรียบร้อย

                     7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

 

                  2.3 เป้าประสงค์

                   2.3.1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอนำพลังงานทดแทนมาใช้เหมาะสม

                   2.3.2. ประชาชนพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางการจำหน่าย

                   2.3.3. มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นสนับสนุนปรับปรุงสวนสาธารณะให้ประชาชนมีที่ออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี

                   2.3.4. ประชาชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เกิดความสงบเรียบร้อยและเพิ่มการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                   2.3.5. เด็ก สตรี เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

                   2.3.6. เทศบาลตำบลเวียงฝางพัฒนา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม ปราศจากมลพิษ

                   2.3.7. สร้างจิตสำนึกประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงฝาง เพิ่มช่องทางระบบบริการประชาชน

                   2.3.8  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

                   2.3.9  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงฝางมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                   2.3.10 ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาสร้างความกลมเกลียวให้เด็กเกิดความรักกันในชุมชน

                   2.3.11 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาศาสนา กีฬา

                   2.3.12 พัฒนาวิชาการ และคุณภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849