ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 
  1.  วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลเวียงฝาง

“เศรษฐกิจรุ่งเรือง  เมืองอยู่ดีมีสุข”

City of the best economy and happiness

  1. ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลเวียงฝาง

ประกอบไปด้วย 7 ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

  1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

2.3.1 มีระบบปรับโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ

2.3.2 ประชาชนเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

2.3.3 มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมีกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น

2.3.4 ประชาชนมีการออกกำลังและเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมlสุขภาพอนามัยที่ดี

2.3.5 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

2.3.6 ประชาชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.3.7 เด็ก สตรี เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึง และ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

2.3.8 เทศบาลตำบลเวียงฝาง เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม ปราศจากมลพิษ

2.3.9 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg