ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของพนักงานเทศบาลฯ และลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงฝาง

  1. ดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
  2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
  3. ให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
  4. พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  5. เป็นผู้ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ขยันตั้งใจทำงาน มีศีลธรรม คุณธรรม รู้ทันโลก สามารถปรับตัวให้ทันสังคม มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลงานและสังคม มีใจและมีการกระทำแบบมีส่วนร่วม เป็นประชาธิปไตย โปร่งใส และทำงานโดยมุ่งเน้นผลงาน

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2 

 
 
                
   66 848        66 849