ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

 

ลำดับที่ สำนัก/กอง เบอร์ต่อห้อง โทรสาร
1. สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง 053-452011
- Fax  เครื่องหน้าห้องนายกเทศมนตรี 053-453444
-  Fax  เครื่องประชาสัมพันธ์ 053-452044
-  Fax  เครื่องกองคลัง 053-453545
2. คณะผู้บริหาร
 -  หน้าห้องนายกเทศมนตรี 115
 สายด่วนนายกฯ

 088-2691588

   
3. สำนักปลัดเทศบาล
-  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
-  ห้องสำนักปลัดเทศบาล 112
-  งานประชาสัมพันธ์ 101
-  งานเทศกิจ 117
4. กองคลัง
-  งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี 109
-  งานการเงินฯ และงานพัสดุ 107
5. กองช่าง 110
6. กองการศึกษา 106
7. กองสวัสดิการสังคม 105
8. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 116
9. สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเวียงฝาง 119
9. ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 053-451806
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 053-451319
11. งานทะเบียนราษฎร  ( อำเภอ ) 053-452577

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ