ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

 

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลเวียงฝา
      เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเวียงฝาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
      เทศบาลตำบลเวียงฝาง ตั้งอยู่ เลขที่  4  หมู่  14  ตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือระยะทาง 152 กิโลเมตร มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 470 เมตร มีพื้นที่การปกครอง 2.714 ตร.กม

อาณาเขต

 ทิศตะวันตก หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ติดต่อกับ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ใจ ตำบลเวียง
 ทิศเหนือ  หลักเขตที่ 2 และหลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง
 ทิศตะวันออก หลักเขตที่ 4 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง
 ทิศใต้ หลักเขตที่ 5 และหลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ต.สันทราย
 

ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน 

                มีการตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มก้อนกันอย่างหนาแน่น  ตามเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองรวมทั้งถนนและชอบภายในชุมชนศูนย์กลางของชุมชนจะอยู่บริเวณตอนกลางของชุมชน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ   สถานศึกษารวมทั้งตลาดสด  ซึ่งมีอาคารพาณิชย์กระจาย  ตัวอย่างต่อเนื่องบริเวณสองฝั่งถนนสายหลักภายในชุมชนไปจนสุดเขตเทศบาล  โดยมีพื้นที่พักอาศัยกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ตอนใน ซึ่งเป็น   ถนนซอยของชุมชน  การขยายตัวของชุมชนจะกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่บริเวณตอนกลางและตอนเหนือจะมีการเกาะตัวของชุมชนต่อเนื่องออกไปถึงบริเวณนอกเขตเทศบาล  ส่วนตอนใต้จะมีการขยายตัวเฉพาะบริเวณสองฝั่งถนนของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  เนื่องจากยังไม่มีโครงข่ายระบบถนนเกิดขึ้น  กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกิจการค้าขาย  การพาณิชย์  ซึ่งเป็นศูนย์รวมการบริการให้กับชุมชนโดยรอบ  นอกจากนี้ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงฝางมีการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัยในลักษณะบ้านจัดสรรเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อรองรับรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนเขตเทศบาลตำบลเวียงฝางในอนาคต

จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง               

                ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น  (เทศบาลตำบลเวียงฝาง)

                มีหมู่บ้านอยู่ด้วยกัน  5  หมู่บ้าน  และชุมชนอยู่ด้วยกัน  12  ชุมชน  ดังนี้

หมู่บ้าน

1.       หมู่ที่  2

2.       หมู่ที่  3

3.       หมู่ที่  4

4.       หมู่ที่  5

5.       หมู่ที่  9

ชุมชน

1.       ชุมชนต้นหนุน

2.       ชุมชนปัณณาราม

3.       ชุมชนแจ่งหัวริน

4.       ชุมชนพระนางสาวผิว

5.       ชุมชนสวนดอก

6.       ชุมชนเจดีย์งาม

7.       ชุมชนป่าบง

8.       ชุมชนเทพอำนวย

9.       ชุมชนต้นฮ่าง

10.    ชุมชนสันป่าไหน่

11.    ชุมชนไผ่ล้อม

12.    ชุมชนไผ่ทอง  

จำนวนประชากร    ชาย  3,930คน    หญิง 4,302 คน    รวม  8,232 คน 

จำนวนครัวเรือน 
    จำนวนครัวเรือน  3,745  ครัวเรือน
    

ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  2562

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บลิงค์ที่สำคัญ