ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

           thanis3

      นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

 

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลเวียงฝา
      เทศบาลตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเวียงฝาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
      เทศบาลตำบลเวียงฝาง ตั้งอยู่ เลขที่  4  หมู่  14  ตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือระยะทาง 152 กิโลเมตร มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 470 เมตร มีพื้นที่การปกครอง 2.714 ตร.กม

อาณาเขต

 ทิศตะวันตก หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ติดต่อกับ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ใจ ตำบลเวียง
 ทิศเหนือ  หลักเขตที่ 2 และหลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง
 ทิศตะวันออก หลักเขตที่ 4 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง
 ทิศใต้ หลักเขตที่ 5 และหลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ต.สันทราย
 

ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน 

                มีการตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มก้อนกันอย่างหนาแน่น  ตามเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรองรวมทั้งถนนและชอบภายในชุมชนศูนย์กลางของชุมชนจะอยู่บริเวณตอนกลางของชุมชน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ   สถานศึกษารวมทั้งตลาดสด  ซึ่งมีอาคารพาณิชย์กระจาย  ตัวอย่างต่อเนื่องบริเวณสองฝั่งถนนสายหลักภายในชุมชนไปจนสุดเขตเทศบาล  โดยมีพื้นที่พักอาศัยกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ตอนใน ซึ่งเป็น   ถนนซอยของชุมชน  การขยายตัวของชุมชนจะกระจายตัวไปตามเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่บริเวณตอนกลางและตอนเหนือจะมีการเกาะตัวของชุมชนต่อเนื่องออกไปถึงบริเวณนอกเขตเทศบาล  ส่วนตอนใต้จะมีการขยายตัวเฉพาะบริเวณสองฝั่งถนนของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  เนื่องจากยังไม่มีโครงข่ายระบบถนนเกิดขึ้น  กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นกิจการค้าขาย  การพาณิชย์  ซึ่งเป็นศูนย์รวมการบริการให้กับชุมชนโดยรอบ  นอกจากนี้ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงฝางมีการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัยในลักษณะบ้านจัดสรรเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อรองรับรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนเขตเทศบาลตำบลเวียงฝางในอนาคต

จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง               

                ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น  (เทศบาลตำบลเวียงฝาง)

                มีหมู่บ้านอยู่ด้วยกัน  5  หมู่บ้าน  และชุมชนอยู่ด้วยกัน  12  ชุมชน  ดังนี้

หมู่บ้าน

1.       หมู่ที่  2

2.       หมู่ที่  3

3.       หมู่ที่  4

4.       หมู่ที่  5

5.       หมู่ที่  9

ชุมชน

1.       ชุมชนต้นหนุน

2.       ชุมชนสันป่าไหน่

3.       ชุมชนป่าปง

4.       ชุมชนหนองอึ่ง

5.       ชุมชนสวนดอก

จำนวนประชากร    ชาย  4,096 คน    หญิง 4,488 คน    รวม  8,584 คน 

จำนวนครัวเรือน 
    จำนวนครัวเรือน  3,932  ครัวเรือน
    

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2566

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 tid3  tid1  tid2