ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

     ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565

                นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แพรสกุล นายศักดิ์ชัย กมลรัตนาพรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร ผอ.กองสาธารณสุขฯ หัวหน้าสำนักปลัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วม "โครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลแม่ข่า" ตามแผนปฏิบัติการประเด็นการจัดการขยะ "โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน"  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง 

DSC368DSC369DSC359DSC360DSC361DSC367DSC362DSC363DSC364DSC366

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บลิงค์ที่สำคัญ