ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธาน ร่วมกับหัวหน้าท้องถิ่นอำเภอฝาง สาธารณสุขอำเภอฝาง คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเวียงฝาง และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลเวียง (ศปก.ต.เวียง) เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดและแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำหรับตลาดนัด) พร้อมกับการประเมินตนเองสำหรับสถาประกอบการ ตาม THAI STOP COVID 2 PLUS  ในวัน จันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

DSC281

DSC282

DSC288

DSC283

DSC284

DSC285

DSC286

DSC287

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

 

 Newgift1.jpg    New01.jpg