ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์  กมลรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย (Cluster กลุ่มที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่) ภายใต้โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงฝางอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดความยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ ที่ 12 พ.ย.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง  

DSC00072DSC00070DSC00071DSC00073DSC00074DSC00075DSC00076DSC00077DSC00078DSC00079DSC00080

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ