ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์  กมลรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสัมมนาตาม "โครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ศูนย์จัดการเครื่อข่ายเทศบาลตำบลแม่ข่า" แผนปฏิบัติการประเด็นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร ทต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง  โดยมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง งดเหล้าเข้าพรรษา ละบาป รับบุญ สร้างกุศล เพิ่มผลธรรม ชำระกรรม จากพระครูถาวร  สุวรรณวัตร  เจ้าอาวาสวัดต้นรุง (จองตก)  ชุมชนพระนางสามผิวเป็นผู้บรรยาย  และมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง โทษ พิษ ภัยของสุรา และผลกระทบต่อสุขภาพต่อตนเองและผู้ใกล้ชิด จากนางประมวล  ตรียะกุล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาล  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้  ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเวียงฝาง  เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน

274541DSCPO10197DSCPO10168DSCPO10177DSCPO10166DSCPO10167DSCPO10172DSCPO10173DSCPO10175DSCPO10176DSCPO10179DSCPO10180DSCPO10184DSCPO10192DSCPO10194DSCPO10195

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ