ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

thanis3

  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายฐานิศร์ กมลรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝางเป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงฝาง  ครั้งที่ 1/2564  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงฝางผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงฝาง

DSCp10001DSCp10002DSCp10003DSCp10004DSCp10005DSCp10006DSCp10007DSCp10008DSCp10009DSCp10010

 

กิจกรรมโครงการ

ประกาศสอบราคา

เว็บลิงค์ที่สำคัญ