ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงฝาง

Boss Animation

 

ค้นหาประกาศ / คำสั่ง / กิจกรรมโครงการต่างๆ

 
 
 

นายวรศักดิ์  ตั้งใจ  รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝาง พร้อมทั้งนายถวัน  อุ่นคำเมือง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง  โดยมีเครื่องมือวัดไข้และเจลล้างมือให้บริการประชาชนตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อราชการและปฏิบัติงานภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง

DSC00290DSC00291DSC00292pgcovid19 12032563

 

เว็บลิงค์ที่สำคัญ